Techniek

Op deze website kunt u een kleine selectie bekijken van werken ontstaan vanaf 1998 tot vandaag. Er is gewerkt met verschillende technieken en formaten. Meeste werken zijn acryl schilderijen op de doek en waterverf. Op meeste schilderijen en illustraties is er sprake van een figuurlijke uiting waarbij accent sterk gelegd wordt op kleur, vormen en nuancering tussen verschillende onderdelen.
Deze schildersvisie straalt uit een bepaalde harmonie tussen ruimte en figuren, licht en schaduw, en dit allemaal op een zeer subtiele en naïeve manier.

Motieven op de recente schilderijen zijn hoofdzakelijk zeer herkenbare en duidelijke situaties uit het leven van modern mens. Situaties die elke individu dagelijks tegenkomt. Bepaalde situaties worden zeer sterk uitgedrukt door zeer sterke ruimtelijke expressie, die zeer goed afgebeeld wordt. Motieven en elementen zijn een afspiegeling van de kunstenaar. De geschilderde ambiance is afgebeeld als een soort toneel die een heel sterke indruk maakt op het publiek. Het lijkt alsof er interactie is tussen toeschouwer, kunstwerk en heden.

Technique

On this website you can see a small selection of work arise from 1998 until today. There has been worked with different techniques and sizes. Most works are acryl paintings on the canvas. On most paintings and illustrations there is a figurative expression by which accent is strengthen put on color, forms and nuance between different parts.

On all his paintings you can see and feel a particular harmony between space and figures, light and shadow, and this all on a very subtle and naïve way. Motives on the recent paintings are mainly very recognizable and clear situations from the life of modern man, situations that each individual meets daily. Particular situations are expressed very strongly by very strong spatial expression that is represented very well. Motives and elements are a reflection of the artist. The painted ambiance can be seen as a kind of stage that makes a quite strong impression on the public. It appears as if is it interaction between spectator, work of art and at present.